Strona główna » Rekrutacja online

Rekrutacja online

Proszę o przyjęcie Dziecka do Przedszkola Niepublicznego MEGAMOCNI we Włocławku.


Data przyjęcia:

*


Dane ogólne Dziecka:

*
*
*
*

Adres zamieszkania Dziecka:

*
*
*

Adres zameldowania Dziecka:

(jeśli jest inny niż adres zamieszkania Dziecka):


Dane rodziców/opiekunów prawnych:

MATKA / opiekun prawny 1.

*
*
*
*
*
*
*

OJCIEC / opiekun prawny 2.Dane o niepełnosprawności / potrzebie kształcenia specjalnego Dziecka:

(właściwe zaznaczyć)

Czy Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?

TakNie

Jeśli „Tak” – wpisz rodzaj i stopień niepełnosprawności


Czy Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

TakNie

Jeśli „Tak” – wpisz formę kształcenia specjalnego


Oświadczenia rodziców

Oświadczam(y), że:


* - pola wymagane